TREASURE CLASS

Guan Qing Guangxu Shuanglong disk

Age: Qing Dynasty

Size: 40 cm in diameter